Edingen: +32 (0)2 395 38 74

Doornik: +32 (0)69 84 78 16

Schrijf u in voor onze newsletter om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws !

Wettelijke vermeldingen

Welkom op de site www.maison-leger.be

 • 1. Editoriale en intellectuele eigendom van deze site


  Deze site is eigendom van SPRL Maison Léger, Rue Montgommery 19 te Edingen, vertegenwoordigd door Mevr. Anne Léger, zaakvoerder.

  Ondernemingsnr - BE0463 953 572
  Erkenningsnr

 • 2) De Directeur van de publicatie van deze site is Anne Léger

 • 3) Het beheer van de site is toevertrouwd aan de onderneming Graphikconcept.

 • 4) Toegang tot de site


  De gebruiker van deze site erkent over de vereiste vaardigheden en middelen te beschikken om deze site te raadplegen en te gebruiken. We herinneren eraan dat frauduleuze toegang tot een informaticasysteem, de belemmering of de ontregeling van de werking van een dergelijk systeem en de frauduleuze invoer of wijziging van gegevens in een informaticasysteem inbreuken zijn waarvoor strafrechtelijke sancties kunnen worden opgelegd.

 • 5) Intellectuele en industriële eigendom


  De site maison-leger.be is tegelijkertijd een auteursrechtelijk beschermde creatie en een database waarvan SPRL Maison Léger de auteursrechten en de rechten als producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, filmpjes en grafische of andere elementen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, openbaarmaking aan het publiek, verhuur en andere exploitatie en elke wijziging van deze site of een deel ervan, in welke vorm en op welke manier ook, elektronisch, mechanisch of anders, is ten strengste verboden behoudens voorafgaand en schriftelijk akkoord van SPRL Maison Léger. De inhoud van de database wordt beschermd door een sui generis recht dat de producent het recht verleent om elke extractie en/of elk hergebruik van deze inhoud of een deel ervan te verbieden. Elke inbreuk op deze rechten kan resulteren in burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

 • 6) Waarschuwing met betrekking tot de informatie verstrekt op de site


  SPRL Maison Léger schenkt de grootste zorg aan de creatie en de update van de site. SPRL Maison Léger, de uitgever van deze site, stelt alles in het werk om naar beste kunnen de correctheid en actualiteit van de op de site gepubliceerde informatie te verzekeren op het moment dat de informatie online wordt geplaatst. SPRL Maison Léger garandeert evenwel geenszins de correctheid, de precisie of de volledigheid van de op de site ter beschikking gestelde informatie en behoudt zich het recht voor om de inhoud van de op de site gepubliceerde inlichtingen en documenten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

  In feite wijst SPRL Maison Léger alle aansprakelijkheid af voor elke onnauwkeurigheid, onjuistheid, weglating of wijziging met betrekking tot de op deze site beschikbare informatie, meer bepaald in geval van een evolutie van de administratieve en juridische bepalingen, alsook voor alle schade die resulteert uit een frauduleuze binnendringing door een derde, meer bepaald indien dit zou kunnen leiden tot een wijziging van de op deze site ter beschikking gestelde informatie. In dat opzicht kan SPRL Maison Léger niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze pagina's en het gebruik dat de internaut ervan zou kunnen maken, met name voor alle directe of indirecte schade veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de site door eender wie, of ook door de onmogelijkheid om de site te raadplegen.

  Bovendien kan SPRL Maison Léger in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die resulteert uit de interpretatie en/of het gebruik van de op deze site beschikbare informatie.

 • 7) Hypertext links


  Onze website maison-leger.be bevat hypertext links die toegang verlenen tot sites die niet zijn uitgegeven door SPRL Maison Léger. Bijgevolg kan SPRL Maison Léger niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites waartoe de internaut op deze manier toegang zou hebben. SPRL Maison Léger is niet verantwoordelijk voor hun integrale naleving van de normen inzake openbare orde en goede zeden enerzijds, noch voor hun beleid inzake de bescherming van persoonsgebonden gegevens of het gebruik dat hiervan zou worden gemaakt anderzijds. Door een andere site te raadplegen via een hypertext link aanvaardt de gebruiker dat deze toegang plaatsvindt op zijn eigen risico. Bijgevolg kan Sprl Maison Léger niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voor de internaut resulteert uit zijn toegang tot een andere site via een hypertext link. Tot slot moet de aanmaak van hypertext links naar onze site maison-leger.be het voorwerp uitmaken van een voorafgaande goedkeuring door de uitgever.

 • 8) Wijzigingen van deze vermeldingen en toepasselijk recht


  Het toepasselijke recht is het Belgische recht. SPRL Maison Léger behoudt zich het recht voor onderhavige vermeldingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.cacao et chocolat